Prohlášení poradce

Návrh PROGRAMU, který jsem vypracovala na základě klientem sděleného problému, vychází z nejnovějších světových doporučení a je vytvořeno na základě hodnocení v danou chvíli dostupné vědecké informační databáze. Vycházím z názorů jak ortodoxní západní medicíny, tak medicíny přírodní či dokonce alternativní. Řešení akceptuje aktuální stav poznání a především realitu, v níž se klient nachází a to jak po stránce finanční, tak psychické.

Mým úkolem není klienta přesvědčovat, že navržený program musí realizovat, stejně jako není z technických a finančních důvodů možné každý navržený krok dalekosáhle a vyčerpávajícím způsobem klientovi zdůvodňovat. Rovněž nemám možnost kontrolovat, zda klient PROGRAM pečlivě dodržuje a jsem odkázán pouze věřit jeho čestnému slovu.

Jako poradce nenesu odpovědnost za případné vedlejší negativní důsledky navrženého programu s ohledem na nemožnost postihnout vliv řady vnějších i vnitřních faktorů.

Ing. Marta Kostečková

Zde si můžete stáhnout:

  • Jídelní zvyky

    Tabulkový přehled pro zapisování konzumovaného jídla a pití.